Chất Lượng Không Khí 2017: Tình Hình và Giải Pháp

Puritrak được mời tham gia hội thảo do GreenID và Live and Learn tổ chức. Với sự tham gia của các nhà lãnh đạo hàng đầu của các chính phủ, cộng đồng khoa học, tổ chức NGOs về lĩnh vực môi trường và y tế cùng các hãng truyền thông lớn, mục tiêu của sự kiện bao gồm:

  • Chia sẻ thông tin từ báo cáo chất lượng không khí giữa các bên liên quan
  • Thảo luận các nỗ lực để cải thiện chất lượng không khí
  • Đề xuất giải pháp để cải thiện chất lượng không khí

Sự kiện được tổ chức vào sáng ngày 30 tháng 1 năm 2018 tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ, Hà Nội.

Trả lời